Siparis Telefon:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 

İŞ İNGİLİZCESİ SÖZLÜĞÜ

İş ingilizcesi sözlüğünde en çok araştırılan kelimelere örnekler;

 


Analitik düşünme (analytical thinking): bir sorunu çözmek için bilgileri ayrıştırarak ve sorunun alt unsurlarına inerek sonuç çıkarma şeklindeki sistematik düşünme tarzı 

Belgelendirme (certification): 
Bir ürün, hizmet, personel, laboratuvar veya sistemin, belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak belirlenmesi işlemi

Benchmarking (kıyaslama):
 Bir organizasyonun kendini değerlendirerek, rakiplerini, iş ortaklarını, diğer sektörlerdeki başarılı örnekleri inceleyip, iç ve dış pazarlardaki uygulamaları araştırarak en iyi uygulamaları örnek almak yoluyla zayıf yönlerini geliştirmesi 

Blended learning:
 E-öğrenme ve yüzyüze eğitimlerin bir arada kullanılması

Bürokrasi:
 Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde gereksiz kural ve işlemler, kırtasiyecilik 

Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu

Dönemsel işler:
 Bir işletmenin iş yoğunluğunu dikkate alarak belirli zamanlarda, geçici olarak eleman çalıştırdığı işler

Dış müşteri:
 Sunulan ürün ve hizmetleri satın alarak, kendi kişisel amaçları için kullanan ve çalışanların ücretlerinin ödenmesini sağlayan müşteri

Empati (empathy):
 Başkalarının duygularını sezmek, bakış açılarını anlamak ve endişeleriyle etkin bir biçimde ilgilenerek kendini onların yerine koyabilmek 

İç müşteri:
 Bir işletme içindeki her birim (ve çalışanlar), kendinden bir önceki safhanın müşterisi konumundadır.

Innovation:
 Önemli değişiklikler getiren yeni ürün ve stratejiler geliştirme

İş tanımı (job description):
 Bir işin içerdiği görevler, sorumluluklar ve iş özelliklerinin listesi
Kariyer, kişinin yaşamı boyunca, işi ile ilgili edindiği deneyim ve faaliyetler ve bunlara bağlı tutum ve davranışlar 

Kurum kültürü (corporate culture):
 Bir vizyon ve misyon etrafında toplanan insanların sahiplendikleri belirli bir inanç ve değerler sistemi 

Misyon (mission):
 Bir organizasyonun varlık nedeninin bir cümle ile ifadesi

Organizasyon:
 Ortak bir görevin tanımlanması veya bir amacın gerçekleştirilmesi için bireysel çabalarını sistematik ve bilinçli bir şekilde birleştiren insanlar topluluğu 

Oryantasyon (orientation):
 Yeni çalışanlara organizasyonu ve kendi iş birimlerini tanıtmak ve işe alıştırmak için gerçekleştirilen aktiviteler 

Outsourcing (dış kaynak kullanımı):
 Bir organizasyonun kendi kaynaklarına ve çalışanlarına dayalı olarak yürüttüğü bir etkinliği, o alanda uzmanlaşmış ve etkinliğini kanıtlamış kişi ya da kuruluşlara yönlendirmesi 
Paradigma, düşünce kalıpları

Performans değerlendirme (performance assessment):
 Bir organizasyonda çalışanların amaçlara ne kadar etkin ve verimli bir şekilde ulaştıklarının sistematik olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi süreci 
Rotasyon (job rotation), çalışanın yerine getirdiği değişik işlerin sayısını artırmak ve motivasyonunu sağlamak amacıyla belli bir süre için çalışanı bir görevden diğer bir göreve geçirmek 

Twinnings (Eşleştirme eğitimleri):
 AB Kamu İstihdam Kurumunun iş arayanların kaydı ve istihdam edilebilirliğini artırmak, işverenlerden açık iş pozisyonlarını almak ve bunları iş arayanlarla eşleştirmek için nasıl organize olduklarını analiz etmek amacı ile düzenlenen eğitimler

Yetkinlik (competency):
 Çalışma ortamında gereken bilgi, beceri

Yeterlilik (qualification / vasıf):
 Çalışanın mesleki ve profesyonel becerileri, görevini yerine getirme gücü İş hayatında iş alanının özelliğine göre pek çok kısaltma ile karşılaşacaksınız. Biz burada hemen her iş alanında karşınıza çıkacak kısaltmalardan örnekler verdik. İş ingilizcesi sözlüğü elbette hepimizin bildiği üzere daha geniş kapsamlıdır. Biz burada sadece önemli kelimelerden bir kaç örnek verdik. Setimiz içinde konuyu daha detaylı göreceksiniz.

AB
: Avrupa Birliği
ArGe
: Araştırma Geliştirme
ASAP:
 As Soon As Possible (mümkün olan en çabuk şekilde)
AVM
: Alışveriş Merkezi
BT
: Bilgi Teknolojileri
CRM
: Customer Relations Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
CV
: Curriculum Vitae / Özgeçmiş
DTÖ
: Dünya Ticaret Örgütü
EU
: European Union (Avrupa Birliği)
FYI:
 For Your Information (bilginize)
IT
: Information Technologies (Bilgi Teknolojileri)
İK
: İnsan Kaynakları
LMS
: Learning Management System (Eğitim Yönetim Sistemi)
MBA
: Master of Business Administration (İşletme Masterı)
MT
: Management Trainee (Yönetici Adayı)
ST
: Sales Trainee (Satışçı Adayı) 
STK
: Sivil Toplum Kuruluşları 
PC
: Personel Computer (Kişisel Bilgisayar)
PR
: Public Relations (Halkla İlişkiler)
UMYS
: Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi
ÜrGe
: Ürün Geliştirme


Facebook'ta Payla